Stadgar
Besökare online:

Eklundsfältets Koloniträdgårdsförening

Stadgar för Eklundfältets koloniträdgårdsförening

Ladda ned


Ärenden till styrelsen (ej ekonomi)

Kontaktformulär Klicka Här!


Ärenden till Kassören (allt om ekonomi)

E-post: ekonomi@eklundsfaltet.se


Bidra eller frågor om hemsidan:

webedit@eklundsfaltet.se


Telefonkontakt: klicka här
Besökare totalt:

Kontakt

Adress

Post adress:

Eklundsfältets Koloniträdgårdsförening

Box 19060

152 26 SÖDERTÄLJE


Org: 815600-6697


Bankgiro: 712-0546

Hemsidan är producerad på one.com.Klicka här för mer info eller en egen sida.

Här kan du ladda ned en PDF kopia av stadgarna.§ 1.     FÖRENINGENS NAMN

Eklundsfältets koloniträdgårdsförening


§ 2.     FÖRENINGENS ÄNDAMÅL


2.l Eklundsfältets koloniträdgårdsförening är en ideell förening som har till ändamål:

att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Södertälje kommun och av de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar, oavsett om de ägs av föreningen eller kommunen, att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att brukas av dem för koloniträdgårdsverksamhet att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen, samt att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister.


2.2 Föreningen skall tillse att hälsoskydd och renhållning sköts inom området samt främja godordning inom kolonin. För detta syfte skall föreningen anta ordningsregler.


2.3 Föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet. Föreningen skall därför även arbeta enligt denna organisations stadgar och målsättning.


§ 3.     MEDLEMSKAP


3.1Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig, folkbokförd inom Stockholms län eller

annan kommun gränsande till Södertälje kommun och själv eller inom sin familj inte har arrende- eller

nyttjanderätt till annan kolonilott.


3.2 Kolonilottsinnehavare inom föreningens område skall vara medlem i föreningen. Om ett delat ägarskap godkänts i arrendeavtalet har dessa medlemmar tillsammans endast en rösträtt.


3.3 Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till föreningen.

Föreningens styrelse avgör om medlemskap skall beviljas.


3.4 Medlems brukanderätt till kolonilott inom föreningens område grundas uteslutande på det skriftliga

kontrakt eller avtal som upprättats mellan föreningen och medlemmen.


3.5 Om villkoren för medlemskapet enligt § 3.1 uppfylls har arvinge till avliden medlem rätt att överta dennes kolonilott. Motsvarande gäller vid eventuell bodelning.


3.6 Medlem är skyldig:

att   erlägga inträdesavgift, årsavgift, arrendeavgift och extra uttaxering, samt övriga avgifter

enligt årsmötets beslut och styrelsens anvisningar

                               

att   noga vårda och sköta den kolonilott som upplåtits till medlemmen


att   följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer som utfärdas av

        kommunen, samt


att   delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den  mark och egendom som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar.


3.7 Medlem som upphör att vara arrendator till kolonilott skall anses ha utträtt ur föreningen. Styrelsen äger emellertid medge att han kvarstår som medlem.


3.8 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till föreningen.

Medlemmen äger ej återfå erlagd avgift.


3.9 Medlem kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen,

a)om medlem inte i rätt tid betalar årsavgiften eller andra av föreningen beslutade utdebiteringar.

b)om medlem bryter mot dessa stadgar, gällande arrendekontrakt, för området gällande ordningsföreskrifter eller i övrigt av föreningen utfärdade föreskrifter

c)om medlem allvarligt motarbetar föreningens ändamål enligt § 2


3.10 Föreligger anledning till medlems utslutning ur föreningen skall han skriftligen varnas av styrelsen. Om medlemmen inte rättar sig senast 14 dagar från det han fått del av varningen äger styrelsen utesluta medlemmen. Utesluten medlem äger ej återfå erlagd avgift.


3.11 Samtliga myndiga familjemedlemmar liksom stadigvarande sammanboende är valbara till förtroendeuppdrag i föreningen och kan på samma sätt som medlem hedras med förtjänsttecken. Motsvarande gäller även annan person som vid avtalstecknandet godkänts som delägare av kolonilott.


§ 4.     AVGIFTER


4.1 Styrelsen fastställer inträdesavgift, årsavgift och övriga avgifter..


4.2 Årsmöte eller extra årsmöte, som utlysts enligt dessa stadgar, kan besluta om extra uttaxering eller annan föreningsavgift om så erfordras för föreningens verksamhet.


4.3 Om inte annat beslutats av årsmötet skall årsavgift vara inbetald senast den 30 april till föreningen.


§ 5.    ÅRSMÖTE


5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Varje medlem äger rätt att delta på årsmötet och har där en röst. Medlem kan uppdra åt annan myndig familjemedlem att utöva sin rösträtt vid årsmötet. Med familjemedlem jämställs stadigvarande sammanboende eller annan person som vid avtalstecknandet godkänts som delägare av kolonilott,


5.2 Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före mars månads utgång. Kallelse skall skickas till varje

medlem senast två veckor före mötet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet.


5.3 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:


1.Mötets öppnande och fastställande av dagordning

2.Fastställande av röstlängd

3.Val av ordförande att leda mötet

4.Val av protokollförare

5.Val av justeringsmän tillika rösträknare

6.Fråga om kallelse skett i behörig ordning

7.Styrelsens förvaltningsberättelse

8.Fastställande av balansräkning och resultaträkning

9.Revisorernas berättelse

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.Behandling av motioner och förslag

12.Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och revisorer

13.Fastställande av budget och avgifter

14.Val av föreningens ordförande, kassör, Övriga styrelseledamöter och suppleanter

enligt §§6.1 -6.3

15.Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.2

16.Val av ombud

17.Val av valberedning enligt § 8.1

18.Övriga ärenden


5.4 Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelse tillhanda senast 15 januari. Styrelsen skall yttra sig över

inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden skall finnas tillgängliga för föreningens

medlemmar senast en vecka före årsmötet.


5.5 Ordningsföreskrifter för koloniträdgårdsområdet fastställs av årsmötet.


5.6 Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen skall också kalla till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse skall ske senast två veckor före extra årsmöte.I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas av det extra årsmötet.


5.7 Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning, då stadgarna inte anger annat. På begäran av röstberättigad mötesdeltagare kan dock val ske med sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst. Vid val avgörs dock lika röstetal genom lotting.                                                                                                                                                                                                                     

5.8 Styrelsen ansvarar för att protokoll förs över årsmötet samt att medlemmarna informeras om årsmötesbesluten. Medlem har rätt att läsa årsmötesprotokoll.


§ 6.     STYRELSEN


6.1 Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar, enligt §3. Flera från en och samma kolonilott kan inte samtidigt inneha uppdrag i styrelsen eller som revisor.


6.2 Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs särskilt, samt ytterligare det antal ordinarie

ledamöter som årsmötet fastställer, dock minst tre..

Dessutom väljs två suppleanter.


6.3 Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valet skall ske så att halva antalet (eller närmast högre heltal) ledamöter avgår årligen.

Suppleanter väljs för en tid av ett år.


6.4 Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter ordinarie årsmöte. Vid detta

sammanträde skall inom styrelsen utses föreningens firmatecknare.


6.5 Styrelsen är beslutsför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva antalet ordinarie ledamöter, dock minst tre. Suppleant ersätter ordinarie ledamot då denne ej är närvarande.

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter skall kallas till styrelsens sammanträden. Suppleant har yttrande och förslagsrätt vid sammanträdet, men rösträtt endast då han ersätter ordinarie ledamot.

Deltar endast tre ledamöter i sammanträdet skall dessa vara ense för att beslut kan fattas. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet, varvid ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.


6.6 Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och uppta deltagare i sammanträdet, behandlade ärenden samt fattade beslut. Styrelsen beslutar hur protokollen skall justeras.


6.7 Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi och administration.

Styrelsen skall bl a:

teckna ansvarighetsförsäkring för föreningen och särskild garantiförsäkring för kassören,

tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs,

tillse att årsmötes- och styrelsebeslut verkställs,

upprätta förteckning över medlemmar och väntelista över sökande till medlemskap och kolonilott

tillse att föreningens egendom och av föreningen arrenderad egendom sköts och underhålls samt att

erforderliga medel avsätts för detta,

årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte och till detta avge en förvaltningsberättelse, samt

ansvara för föreningens arkiv.


§ 7.     RÄKENSKAPER OCH REVISION


7. l Föreningens räkenskapsår omfattar tiden l januari till 31 december.


7.2 Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två revisorer, vilka väljs av

ordinarie årsmöte. Revisorerna väljs för en tid av två år med växelvis avgång. Minst en revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. Styrelseledamot är inte valbar till revisor.


7.3 De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna samt förvaltningsberättelsen skall vara

revisorerna tillhanda senast fem veckor innan ordinarie årsmöte.


7.4 Revisorerna skall årligen avge en revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie årsmöte. T

revisionsberättelsen skall anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.


§ 8.    VALBEREDNING


8.1 En valberedning med minst två ledamöter skall utses på årsmöte. Valbar till valberedningen är alla

medlemmar, enligt § 3, med undantag av styrelsens ledamöter och suppleanter.


8.2 Valberedningen skall förbereda val av styrelse och revisorer samt suppleanter. Valberedningen skall även redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna kandidater till dessa uppdrag på årsmötet.


§ 9.     STADGEÄNDRING


9. l Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmöte med minst 2/3 majoritet.


9.2 För att beslut om ändring av dessa stadgar skall vara giltiga krävs att föreningens årsmöte delges yttrande över förslaget till stadgeändring från Koloniträdgårdsförening.


9.3 Årsmöte avgör från vilken tidpunkt ändring skall gälla.


§10.   UPPLÖSNING


10.1 Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Vid vardera mötet skall beslut fattas med minst 3/4 majoritet.


10.2 Vid upplösning av föreningen skall dess kvarvarande tillgångar användas för att gagna koloniträdgårdsrörelsen i Södertälje.


Ovanstående stadgar är behandlade och antagna på årsmötet 2013