Regler
Besökare online:

Eklundsfältets Koloniträdgårdsförening

Ordningsregler för Eklundfältets koloniträdgårdsförening

Ordningsregler justerade till årsmötet mars 2017


Eklundsfältets koloniträdgårdsförening

Enligt Stadgarna § 2.2


Allmänt

Som medlem i koloniföreningen, arrendator av lott (härefter kallad stugägare), är stugägaren skyldig att följa föreningens stadgar, arrrendekontrakt och ordningsregler. Stugäaren ska sköta lotten på sådant sätt att det inte stör eller är till olägenhet för grannarna. Stugägaren ska följa Södertälje kommuns särskilda byggnadsregler (storlek på stuga, uthus och altan/uteplats) för området, ej heller får stugägaren inhägna eller bygga på mark som ligger utanför lottgränsen. Det är inte tillåtet att plocka blommor på allmän mark inom området. Tillsammans med alla andra stugägare har var och en ansvar för att området sköts, utvecklas och blir trivsamt.

Med undantaget för vårbruket, är det inte tillåtet att använda bensin/dieseldrivna redskap på respektive lott.


Årlig kontroll/tillsyn

Styrelsen är skyldig att tillse att intentionerna i arrendekontrakt och stadgar efterlevs. Stugägaren är enligt stadgar och arrendekontrakt skyldig att bereda synförrättare och markägarens representant tillträde till kolonilotten för syn.


Eldning och Kamin

Eldning av löv, kvistar och annat brännbart är förbjudet i området om det ej anordnas av föreningen. Om kamin finns i stugan ska stugägaren själv meddela stadens sotare så att de kan göra de lagstadgade kontroller som föreskrivs.


Lotten

Kolonilotten och vägen som gränsar till lotten skall vara välvårdad. Stugägaren ska hålla lott och angränsande väg fri från ogräs samt också se till att grenar på träd, buskar och häckar inte växer ut över gränsen till väg, allmänning eller granne. Detta speciellt viktigt vid bilvägar för framkomlighet av utryckningsfordon. Höjd på häckar, plank och staket mot väg och granne ska ej överstiga 1,50 meter. Mot bilväg max 1,80 meter som skydd mot buller och damm.

Stugägaren ska se till att växter som angripits av kvalster eller fått någon smittsam sjukdom, som har förmåga att snabbt sprida sig, bekämpas på ett sakkunnigt sätt eller grävs upp.


Stugor och Förråd

För om- och tillbyggnader gäller Södertälje kommuns särskilda byggnadsregler. Stugägaren måste själv ta reda på om det behövs byggnadslov för det man tänkt göra. Vid eventuell myndighetskontroll är stugägaren ansvarig.


Toaletter

Stugägare är skyldig att ha fungerande toalett på lotten. Latrintunnor ska tömmas på någon av latrintömningsstationerna. Latrintunnor som töms i någon av tömningsstationerna får inte innehålla något annat än avföring och toalettpapper.

T.v. avgiftsfri toalett för medlemmar och besökare finns vid duscharna i tvättutrymmet,  Föreningshuset.


Dusch och Tvätt

I Föreningshuset finns kostnadsfritt för medlemmar att använda tvättmaskin, torktumlare, toalett och duschar. Vid användning av tvättmaskin under säsong skriver man in sitt namn i bokningslistan som finns i utrymmet utanför duscharna. Alla som nyttjar tvättmaskin eller duschar ska städa efter sig. För att få bort den värsta fukten måste var och en som tvättar eller duschar se till att fläkten är igång och går en stund efter det man tvättat/duschat färdigt.


Hushållssopor

Under säsong finns kärl för hushållssopor och gröna påsar. I stora containern slängs papper, trä, plast och frigolit dvs brännbart. I de mindre gröna kärlen slängs komposterbart material i gröna påsar och hushållsavfall vanliga påsar. De gröna påsarna finns att hämta vid duscharna i föreningshuset. För kompostering av hushullsavfall på lotten krävs tillstånd av kommunens Miljökontor och får endast ske i härför avsedda, godkända behållare. Det är ej tillåtet att slänga elektronik, färg eller annat miljöfarligt avfall i soporna.


Grovsopor och Byggavfall

Såvida inte annat annonseras, transporterar stugägaren själv sina grovsopor och byggavfall till återvinningsstation (Tveta eller Returen). För att komma in på Telge återvinningsstationer måste man ansöka om ett besökskort som sökes hos www.telge.se/Privat/Atervinning1/Besokskort.


Husdjur

Alla tamkatter ska ha väl synlig märkning. Lösa hankatter ska vara kastrerade och lösa honkatter ska vara steriliserade eller få p-piller. Vilda katter tas om hand av kommunen. Hundar ska vara kopplade vid vistelse utanför den egna kolonilotten. Hundar ska inte ha möjlighet att smita ut från den egna kolonilotten.

Självklart plockar hundägaren upp det hunden lämnar efter sig samt ser till att hunden inte uträttar sina behov på/vid annans kolonilott.


Trädgårdsavfall

Stugägare bör ha egen kompost på sin tomt, alternativt gräver stugägaren ner sitt trädgårdsavfall på den egna lotten, om ej, så transporterar han materialet till någon av kommunens avfallsanläggningar. Alternativ: Kontakta Telge Återvinning för abonnemang ”Hämtning av trädgårdsavfall”.

Trädgårdsavfall får inte läggas i toalettburkar eller i sopcontainer som finns på området. Det är inte tillåtet att anlägga komposter eller lägga trädgårdsavfall, grenar från buskar och träd på allmän mark.


Vatten

Området har två separata vattensystem som förser oss med vatten under säsong, ett kommunalt med färskvatten (dricksvatten, blå kran) och ett med sjövatten (röd kran) för bevattning. Färskvatten (dricksvatten) får inte användas till bevattning.

Det är inte tillåtet att dra in vatten i stugorna, ej heller anlägga en stenkista på lotten.


Uppsättning av nya tappställen i anslutning till lotten eller på lotten bör ej göras under säsongen (maj - sept.). Stugägaren ska kontakta föreningens ansvariga innan arbetet påbörjas. Stugägaren ska sätta upp lättåtkomlig avstängning vid gränsen till lotten. Stugägaren anskaffar och bekostar godkänt materiel. Föreligger särskilda skäl kan föreningen efter styrelsebeslut bekosta nödvändigt materiel. Berörda stugägare gräver och lägger själv ner ledningen. Ansvariga vattenmän utför alla anslutningsarbeten mellan stamledning och avstängning vid lottgräns.

 

Stugägaren ska inför vintern stänga av vattnet vid tomtgränsen, tömma slangar & kopplingar på vatten, så de inte fryser och förorsakar läckage. Stugägaren står för alla kostnader som kan uppstå på grund av att han/hon inte fullgjort sina åligganden inför vintersäsong.


Vägar och Grindar

Grindarna skall låsas enligt på grinden anvisad tid av alla som passerar grinden.

Högsta tillåtna hastighet inom området är 20 km. Alla in/utfartstrafikanter hänvisas till ytterslingan. Biltrafik på innervägar är inte tillåtet. Vägarna är inte byggda för biltrafik. Bilkörning kan på sikt skada vattenledningar, dräneringar och elkablar som ligger på ett djup mellan 30 och 50 cm . Väggupp finns utplacerade i området.


Parkering

Under sommarsäsong ställer stugägaren dag som natt bilen på sin markerade plats.

Gäster ställer sina bilar på gästparkeringen.

Bilar som parkeras på iordningställda platser efter ytterslingan får inte hindra framfarten för utryckningsfordon. sopbilar osv. Det är inte tillåtet att ställa bilar på gräsmattor eller platser som inte är iordningställda för bilparkering

Under höst / vintersäsong ställer stugägaren på dagtid sin bil på parkeringsplatsen, vid övernattning kan bilen parkeras i närheten av lotten, under förutsättning att den inte förhindrar eventuell evakuering av någon som är sjuk.Taxi, ambulans, brandkår & färdtjänst

På tider som grindarna är olåsta skall taxi kallas till föreningshuset eller närmaste adress på ytterslingan. Taxi får inte beställas till någon innervägsadress.

När grindarna är låsta kommer taxi, färdtjänst ,ambulans eller brandkår inte in på området, beställaren själv måste se till att någon av grindarna, A eller C låses upp. Om beställaren av ambulans eller brandkår inte kan tillse att grind kan öppnas, uppmana utryckningsfordonet att medta bultsax.


Försäljning

Stugägaren måste meddela styrelsen om att man tänker sälja stugan innan kontakt med mäklare tas. När en köpare hittats ska säljaren skriftligen meddela styrelsen om köparens namn och personnummer samt folkbokföringsadress. Efter 1-2 veckor kontaktar styrelsen säljaren för att boka tid för att skriva överlåtelsehandlingen av lotten. Under icke säsong sker detta vid styrelsens möten. Först då och när inträdesavgift om 1500 kr är inbetalt på föreningens bankgiro 712-0546, är den nya ägaren godkänd av styrelsen och köpet är giltigt. Styrelsen anmäler den nya ägaren till Koloniträdgårdsförbundet.


Miljöcertifieringsarbetet

* Medlem/stugägare ska kompostera växtavfall.

* Vill man ha latrinkompost och/eller hushållsavfallskompost måste kommunen kontaktas. Bokashikompost för hushållsavfall kräver inget tillstånd. För mer information kring Bokashikompost se Bokashi.se.

* Flisade grenar från beskärning av träd och buskar används med fördel för att täcka marken kring buskar och träd för att motverka ogräs. Bra också att lägga i gångar mellan odlingsbäddar.

* Miljömärkta rengörings-, tvätt- och diskmedel ska användas. Miljövänliga grilltändningsprodukter ska väljas.

* Ekologiskt framställda och naturliga gödningsmedel ska användas. Föreningen brukar tillhandahålla stallgödsel till mycket lågt pris. Annars kan man köpa ekologiskt naturgödsel i säckar i butik eller via föreningen varje vår. Benmjöl, blodmjöl, stenmjöl, alger och kompost är bra gödningsprodukter.

Egen framställning av gödselvatten i form av nässelvatten eller vallörtsvatten rekommenderas. Urin utblandat med tio delar vatten (s k kissvatten) är utmärkt att gödselvattna med.

* Vid köp av plantor ska e-plantor väljas. E-planta är en kvalitetsbeteckning på träd och buskar samt märkning av virusfria fruktträd och bärbuskar framtagna i Sverige och utvalda för svenskt klimat. Läs mer på eplanta.com.

Vid köp av frön ska ekologiska frön väljas.

* Miljövänligt byggmaterial ska väljas liksom målarfärger. Det är utmärkt att använda återvinningsmaterial.
Misskötsel av föreningsregler kan resultera i ej förlängning av arrendekontraktet.


Reglerna behandlade vid styrelsemöte januari 2017 samt vid Årsmöte mars 2017


Ladda ned

Här kan du ladda ned eller skriva ut en egen kopia av ordningsreglerna.
Ärenden till styrelsen (ej ekonomi)

Kontaktformulär Klicka Här!


Ärenden till Kassören (allt om ekonomi)

E-post: ekonomi@eklundsfaltet.se


Bidra eller frågor om hemsidan:

webedit@eklundsfaltet.se


Telefonkontakt: klicka här
Besökare totalt:

Kontakt

Adress

Post adress:

Eklundsfältets Koloniträdgårdsförening

Box 19060

152 26 SÖDERTÄLJE


Org: 815600-6697


Bankgiro: 712-0546

Hemsidan är producerad på one.com.Klicka här för mer info eller en egen sida.